Show More
רשת מחשבים משותפת בשכונה

התקנת נקודת מחשב בכל דירה בפרוייקט של 5 בניינים במעלה אדומים. חיבור הדיירים של כל בניין לארון משותף וחיבור כל הבניינים זה לזה